बौद्ध पूजा विधि पीडीऍफ़ इन हिंदी Buddha Era PDF Download

बौद्ध पूजा विधि पीडीऍफ़ इन हिंदी Buddha Era PDF Download buddha books pdf free download बौद्ध धर्म पूजा विधि in Hindi संपूर्ण बुद्ध पूजा पाठ मराठी PDF Download

- Advertisement -

पूजा-विधि

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुदस्स

बसपोल अर्हत् सम्यक सम्बुद्ध भगवान् यात नमस्कार (याना)।

बुद्ध-बन्दना

इति पि सेो भगवा श्ररहं सम्मासम्बुदो विज्ञाचरण- सम्पन्न सुगतो लोकविद् अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथी सत्या देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति ।

  • बुद्ध जिवितपरियन्तं सरणं गच्छामि ।
  • ये च बुद्धा श्रतीता च ये च बुद्धा श्रनागता,
  • पंच्चुप्पा च ये बुद्धा, श्रहं वन्दामि सम्बदा ।
  • नरिथ में सरणं श्रञ, बुद्धो में सरखं बरं,
  • एतेन सच्चयज्जैन होतु मे जयमङ्गलं ।
  • उत्तमङ्गन चन्देई पादपं वरूत्तमं,
  • बुद्धे यो खलिता दोसो, बुद्धो समतु तं ममं ।

धर्म-वन्दना

स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको, अकालिको पहिपको श्रपनयको पञ्चत्तं वेदितव्यो विज्ञहीति ।

धम्मं जीवितपरियन्तं सरणं गच्छामि । ये च धम्मा अतीता च येाधनागता पाच ये धम्मा, हाई वन्दामि सम्यदा। नस्थि में सरणं श्रनं, धम्मो में सरणं पर पतेन सावज्जैन होतु में जयमङ्गलं । उत्तम न बन्देहं चमडस तिविधं वरं, म यो स्वलितो दोसो, श्रम्मी खमतु तं ममं ।

बौद्ध पूजा विधि पीडीऍफ़ इन हिंदी

बौद्ध पूजा विधि पीडीऍफ़ इन हिंदी Buddha Era PDF Download

संघ-वन्दना

सुपटिपनो भगवतो सावकसङ्गो, उजुपटिपत्री भगवतो सावकसङ्घ, नायपटिलो भगवतो सावकसङ्घो, सामीचि- | पटिपत्रो भगवतो सावकसङ्गो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि पुरिस पुमाला, एस भगवतो सावकसङ्घको श्राहुनेथ्यो, पाहुनेथ्यो, दक्खिनेय्यो, अञ्जलि-करणीयो, अनुत्तरं पुत्रखेत्तं लोकस्साति ।

जीवितपरियन्त सरणं गच्छामि । मह ये च सा प्रतीता च ये च सङ्घा श्रनागता, पच्युना च ये सङ्घा ग्रहं वन्दामि सम्बदा । नत्थि में सरखं अयं सङ्घो मे सरणं बरं, पवन सञ्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं । उत्तम न चन्देहं सच तिविधोत्तमं । सह यो खलिता दोसो, सही समतु तं समं ।

विशेष-वन्दना

बुद्ध धम्मा च पच्बेकबुद्ध सङ्घा च सामिका,

दासो वा हस्मि मे तेसं गुणं ठातु सिरे सदा ॥ १ ॥

तिसरणं तिलक्खमुपेक्खं निब्बाणमन्तिम’,

सुबन्दे सिरसा निश्यं लभामि तिविधामहं ॥ २ ॥

तिसरणं च सिरे ठातु सिरे ठातु तिलक्खनं,

उपेक्खा च सिरे ठातु निव्वाणं ठातु मे सिरे ॥ ३ ॥

बुद्धे सकरुणं वन्दे धम्मे पच्चेक सम्बुद्धे,

सङ्घ च सिरसा येव. तिघा निवां नमाम्यहं ॥ ४ ॥

नमामि सत्थुनावादप्पमाद वचनन्तिमं

सब्वेपि चेतिये चन्दे उपज्भाचरिये ममं

महा’ पणाम तेजेन चित्तं पापेहि मुञ्चतं’ति ॥ ५ ॥

बौद्ध पूजा विधि पीडीऍफ़ डाउनलोड

PDF NAMEBuddha Era PDF Download
LANGUAGEHINDI
PDF SIZE NA
PAGE40
DOWNLOADYES LINK ✅
CATEGORYbuddhist-pdf
बौद्ध पूजा विधि पीडीऍफ़ इन हिंदी Buddha Era PDF Download
This book was brought from archive.org as under a Creative Commons license, or the author or publishing house agrees to publish the book. If you object to the publication of the book, please contact us.for remove book link or other reason. No book is uploaded on This website server. Only We given external Link

Related PDF

LATEST PDF